Pojdi na glavno vsebino
Povečaj pisavo Ponastavi pisavo Pomanjšaj pisavo    Natisni

Splošni pogoji družbe Eko Star d.o.o. za prodajo in dobavo naprav za kogeneracijo (SPTE) enot 

I. Splošne informacije

1) Ti pogoji družbe Eko Star d.o.o. (v nadaljevanju tudi: dobavitelj) veljajo in se uporabljajo za vse dobaviteljeve dobave in storitve, kot tudi za morebitne ločene pogodbene sporazume med dobaviteljem in naročnikom (v nadaljevanju tudi: stranka) v zvezi z dobavo naprav za kogeneracijo (SPTE) enot. Prodajni pogoji naročnika s sprejemom naročila ne postanejo del pogodbe. Če ne obstaja poseben dogovor, velja, da je pogodba sklenjena s pisno potrditvijo naročila s strani dobavitelja.

2) Dobavitelj si pridržuje vse lastninske in avtorske pravice do vzorcev, predračunov, skic in drugih informacij materialnega in nematerialnega značaja, vključno z informacijami v elektronski obliki; te informacije ne smejo biti dostopne tretjim osebam. Dobavitelj se zavezuje, da bodo zaupne informacije in dokumenti naročnika dostopni tretjim osebam le, če bo naročnik v to privolil.

 

II. Cena in plačilo

1) Če ne obstaja poseben dogovor, veljajo cene Ex Works-franko tovarna (Incoterms 2010) ki vključujejo natovarjanje v tovarni, ne vključujejo pa stroškov morebitnih zavarovanj, dajatev, pakiranja, prevoza in raztovarjanja. Cenam se prišteje zakonsko določen davek na dodano vrednost.

2) Če ne obstaja poseben dogovor, se plačilo izvede v celotnem znesku, brez kakršnih koli odtegljajev, na račun dobavitelja, in sicer na naslednji način:

Plačilni pogoji

30 % v roku 8 dni po tem, ko je naročnik sprejel naročilo

70 % 8 dni pred dostavo, vendar ne kasneje kot 30 dni po obvestilu, da je blago pripravljeno za odpremo, skladno s prednostnim načelom.

3) Naročnik ima pravico zadržati plačilo ali ga pobotati z nasprotnimi zahtevki, zgolj v kolikor so njegovi nasprotni zahtevki nesporni ali je bilo o njih že pravnomočno odločeno.

 

III. Dobavni rok, zamuda roka dobave

1) Dobavni rok začne teči z datumom potrditve naročila, vendar ne preden stranka predloži potrebne dokumente, odobritve oziroma dovoljenja in preden dobavitelj prejme znesek dogovorjenega predujma.

2) Šteje se, da je dobavitelj spoštoval dobavni rok, če je še pred njegovim iztekom predmet dobave zapustil tovarno oz. kraj skladiščenja, ali je bilo stranki sporočeno, da je predmet dobave pripravljen na odpremo, razen če ni drugače dogovorjeno v pisni obliki.

3) V primeru stavke delavcev ali ob nastopu nepredvidenih dogodkov, na katere dobavitelj ne more vplivati, ali v primeru ovir za katere odgovarja podizvajalec ali poddobavitelj, se dobavni rok ustrezno podaljša.

4) V primeru zamude pri odpremi, ki je posledica okoliščin na strani naročnika, se naročniku od poteka 14 dni od dne, ko mu je bilo sporočeno, da je blago pripravljeno za odpremo, dalje zaračunajo stroški skladiščenja, ki so nastali pri tretji osebi, ter 1 % od zneska računa za vsak mesec skladiščenja v prostorih dobavitelja. Po tem, ko je naročniku zagotovil dodaten rok, ki se je neuspešno iztekel, ima dobavitelj pravico, da s predmetom dobave drugače razpolaga in ga naročniku dostavi v ustreznem roku.

5) Upoštevanje dobavnega roka je pogojeno z izpolnitvijo pogodbenih dolžnosti naročnika.

6) Če naročnik po prejetem obvestilu o pripravljenosti blaga na odpremo oziroma prevzem zamuja s prevzemom predmeta pogodbe za več kot šest tednov, lahko dobavitelj po tem, ko je naročniku zagotovil dodaten 14 dnevni rok, odstopi od pogodbe in/ali zahteva pogodbeno kazen v znesku 15% od prodajne cene zaradi naročnikove neizpolnitve. V primeru, da naročnik zamuja z izpolnitvijo svojih plačilnih obveznosti, lahko dobavitelj zaradi utrpele škode (v okvir katere gre primeroma, a ne izključno šteti stroške vzdrževanja predmeta pogodbe, dobaviteljeve predujme proizvajalcu, proizvajalčeve zahtevke zoper dobavitelja zaradi zamude s plačilom in/ali zamude s prevzemom predmeta pogodbe, zahtevke tretjih oseb zoper dobavitelja v povezavi s predmetom pogodbe, stroške nadomestnih delov in podobno) od naročnika zahteva povračilo škode v pavšalnem znesku 15% od prodajne cene. V primeru, da dobavitelju zaradi naročnikove neizpolnitve nastane škoda, ki presega pogodbeno kazen oziroma pavšalno odškodnino, si dobavitelj za razliko do popolne odškodnine pridržuje pravico uveljavljati odškodninski zahtevek. Če dobavitelj ne uveljavi pogodbene kazni, je – ne glede na svoje ostale pravice – upravičen tudi do tega, da prosto razpolaga s pogodbenim predmetom in namesto njega v primernem roku naročniku dostavi istovrstno blago v skladu s pogoji, določenimi v pogodbi.

7) V primeru, da naročnik blaga ne prevzame, ima dobavitelj pravico do pogodbene kazni v znesku 30% od prodajne cene zaradi tovrstne naročnikove neizpolnitve. V primeru, da naročnik ne izpolni svojih plačilnih obveznosti, lahko dobavitelj zaradi utrpele škode (v okvir katere gre primeroma, a ne izključno šteti stroške vzdrževanja predmeta pogodbe, dobaviteljeve predujme proizvajalcu, proizvajalčeve zahtevke zoper dobavitelja zaradi neplačila in/ali neprevzema predmeta pogodbe, zahtevke tretjih oseb zoper dobavitelja v povezavi s predmetom pogodbe, stroške nadomestnih delov in podobno) od naročnika zahteva povračilo škode v pavšalnem znesku 30% od prodajne cene. V primeru, da dobavitelju zaradi naročnikove neizpolnitve nastane škoda, ki presega pogodbeno kazen oziroma pavšalno odškodnino, si dobavitelj za razliko do popolne odškodnine pridržuje pravico uveljavljati odškodninski zahtevek zaradi nastale tovrstne škode.

8) Dobavitelj priznava naročniku pravico do storniranja pogodbe najkasneje do datuma obvestila o pripravljenosti blaga na odpremo, pod pogojem, da naročnik plača stroške storniranja v skladu s sledečo lestvico. Stroški storniranja znašajo v odstotkih od prodajne cene:

31 dni po sklenitvi pogodbe/potrditvi naročila: 10 %

31–60 dni po sklenitvi pogodbe/potrditvi naročila: 30 %

60–90 dni po sklenitvi pogodbe/potrditvi naročila: 50 %

91 dni po sklenitvi pogodbe/potrditvi naročila do datuma obvestila o pripravljenosti blaga na odpremo: 70 %.

Naročnik je upravičen do storniranja, če plača zgoraj navedene zneske. Če naročnik stornira pogodbo v skladu s temi določili, ostane dobavitelj imetnik vseh pravic na predmetu pogodbe in storitvah, ki so še v teku.

9) Če potrebnih nadomestnih in sestavnih delov ni mogoče priskrbeti pravočasno (težave z dobavo), čeprav jih je dobavitelj pravočasno naročil, se dobavni rok ustrezno podaljša. Dobavitelj mora naročnika o tem nemudoma pisno obvestiti. Sicer pa veljajo fiksni dobavni roki samo takrat, ko so ti dogovorjeni pisno ali so zagotovljeni s strani dobavitelja.

10) Dobavitelj si pridržuje pravico do sprememb konstrukcije ali oblike, odstopanj od barvnih odtenkov in sprememb obsega dobavljenega blaga, v kolikor predmet prodaje zaradi tega ni znatno spremenjen in je upravičeno pričakovati, da bodo spremembe za naročnika sprejemljive.

 

IV. Prehod odgovornosti, prevzem

1) Odprema blaga se izvede na račun in na nevarnost naročnika, v kolikor ni drugače dogovorjeno. Odgovornost za naključno uničenje ali poškodovanje stvari preide na naročnika z izročitvijo, razen če ni dogovorjeno drugače. Šteje se, da je bilo blago izročeno naročniku, tudi če je bilo izročeno špediterju, prevozniku ali drugi osebi, ki je zadolžena za dostavo blaga naročniku.

2) Če se odprema oziroma prevzem na željo naročnika prestavi ali se blaga iz razlogov, ki jih ni moč pripisati dobavitelju, ne prevzame, preide nevarnost na naročnika z obvestilom o pripravljenosti blaga na odpremo. Stroške skladiščenja, ki mesečno znašajo minimalno 1 % vrednosti blaga, krije naročnik.

3) Raztovarjanje blaga je v odgovornosti naročnika in se izvaja na njegove stroške.

4) Delne dobave so dopustne, v kolikor je upravičeno pričakovati, da so za naročnika sprejemljive.

5) Naročnik mora dostavljeno blago zavarovati pred tatvinami, vandalizmom in poškodbami zaradi zunanjih vplivov (npr. vreme) ali po potrebi zavarovati, če tako zavarovanje še ni sklenjeno. Za morebitno škodo v takih primerih odgovarja izključno naročnik.

6) Pri dostavah z vključeno montažo preide odgovornost na naročnika z zaključkom montaže. Če se po odpremi iz obrata, vendar pred tem, ko nevarnost naključnega uničenja preide na naročnika, že opravljeno delo dobavitelja poškoduje ali uniči zaradi višje sile, vojne, sabotaže ali zaradi drugih neizogibnih okoliščin, na katere dobavitelj ne more vplivati, je dobavitelj upravičen tudi do dela nadomestila, ki ustreza vrednosti poškodovanega ali uničenega dela ali storitve.

V. Pridržek lastninske pravice

1) Predmet prodaje ostane last dobavitelja vse dokler ima dobavitelj nasproti naročniku na podlagi pogodbe kakršne koli zahtevke. Pridržek lastninske pravice velja tudi za vse terjatve, ki jih dobavitelj naknadno uveljavlja zoper naročnika pred prehodom lastninske pravice na naročnika v povezavi s predmetom prodaje, npr. zaradi popravil ali dobave nadomestnih delov in drugih storitev.

2) Vsakršna obdelava in predelava predmeta prodaje, za katerega velja pridržek lastninske pravice, kot tudi spojitev s tujimi predmeti s strani naročnika ali tretjih oseb, se izvede v korist dobavitelja. Na novonastalem predmetu pridobi dobavitelj solastninsko pravico, ki ustreza deležu vrednosti predmeta prodaje.

3) Naročnik ima pravico do predelave in razpolaganja s predmetom prodaje v okviru svojega rednega poslovanja; naročnik odstopa vse svoje terjatve, ki jih bo pridobil v primeru nadaljnje prodaje, dobavitelju. Naročnik je upravičen izterjati terjatve oziroma sprejeti njihovo izpolnitev. Dobavitelj si pridržuje pravico, da naročnikovega kupca obvesti o odstopu terjatve ter da jo sam izterja. Dobavitelj se zavezuje, da se bo odpovedal zavarovanju, do katerega ima pravico, če in kolikor bo znesek računa za blago, ki je predmet pridržka lastninske pravice, za več kot 20% presegal terjatve, ki so s pridržkom lastninske pravice zavarovane, v kolikor te še niso poravnane. 

4) Dobavitelj ima pravico, da v primeru, ko naročnik kljub predhodnemu opozorilu resno krši pogodbo, še posebej v primeru zamude s plačilom, odstopi od pogodbe in zahteva vračilo predmeta prodaje. V tem primeru ima dobavitelj pravico, da po predhodnem pisnem obvestilu naročniku v primernem roku in na primeren način proda predmet prodaje ter od naročnika zahteva povrnitev razlike med kupnino, določeno v pogodbi in kupnino, doseženo s kritno prodajo.

5) Naročnik se zavezuje, da bo predmet prodaje v času trajanja pridržka lastninske pravice ustrezno vzdrževal ter da bo dobavitelju ali serviserju, ki ga imenuje dobavitelj, ne glede na nujnost primera dovolil nemudoma, izvesti vsa predvidena vzdrževalna dela in potrebna popravila.

6) Če pravo določene države ne dopušča pridržka lastninske pravice, dovoljuje pa primerljive pravice, lahko dobavitelj uresničuje vse pravice te vrste. Naročnik se zavezuje, da bo na svoje stroške izvedel vse potrebne ukrepe, da tovrstne pravice na predmetu prodaje začnejo veljati in se tudi ohranijo.

7) Dobavitelj ima pravico, da odstopi od pogodbe, če je zoper naročnika predlagan začetek likvidacijskega in/ali insolvenčnega postopka in/ali postopka prisilnega prenehanja.

 

VI. Storitve naročnika v primeru dobaviteljeve montaže

1) Naročnik je dolžan pravočasno in na svoje stroške zagotoviti vse ustrezne in potrebne pogoje, ki dobavitelju omogočajo neovirano in hitro montažo.

2) Na poziv dobavitelja sodi k temu zagotovitev strokovnjakov in pomočnikov, naprav, energije, vode, orodja in opreme, nadalje pripravo vseh zemeljskih, temeljnih in gradbenih del ter postavitev gradbenega odra. Dovoz in prostor za montažo morajo biti v pritličju in morajo imeti ustrezno nosilnost za vozila, temelji pa morajo biti popolnoma suhi in utrjeni. Na željo dobavitelja naročnik zagotovi primerne prostore za osebje in naprave za montažo.

3) V primeru, da se montaža izvede v tujini, mora naročnik na svoje stroške zagotoviti vsa vstopna, delovna in druga potrebna dovoljenja.

 

VII. Izpolnitev

1) Obveznost dobave velja za izpolnjeno, ko se predmet prodaje izroči kupcu ali ko je obveščen o pripravljenosti blaga na odpremo. V tem trenutku na kupca preide tudi nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja stvari.

2) Od trenutka izpolnitve dobavitelj odgovarja skladno z določbami VIII. člena.

3) Brez poseganja v pravice iz VIII. člena mora naročnik dostavljeni predmet prodaje sprejeti, četudi ima ta določene nebistvene napake.

 

VIII. Stvarne napake

1) Naročnik mora o odkriti stvarni napaki nemudoma pisno obvestiti dobavitelja. Zamenjani deli postanejo last dobavitelja.

2) Stroške odprave stvarnih napak oziroma dobave nadomestnih delov nosi dobavitelj.

3) Če se izkaže, da ne gre za stvarno napako, za katero odgovarja dobavitelj, temveč je stvarna napaka posledica naročnikovega neustreznega ravnanja s predmetom dobave, nosi stroške odprave napake naročnik.

4) Za namene odprave napak mora naročnik:

a) dati dobavitelju na voljo ustrezen čas in mu omogočiti odpravo napake;

b) na svoje stroške zagotoviti pomočnike, orodje in opremo ter izvesti podporna dela;

c) na svoje stroške izvesti dela, ki presegajo prvotni obseg naročila.

5) Obveznost odprave stvarnih napak se ne nanaša na običajno obrabo in na dele, ki se zaradi svoje snovne sestave ali zaradi načina njihove uporabe predčasno obrabijo. Dobavitelj tudi ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi tega, ker naročnik neustrezno skladišči predmet pogodbe, z njim neustrezno ravna ali ga neustrezno uporablja, če je sam izvedel pomanjkljivo montažo ali predmet pogodbe nepravilno zagnal, uporabljal neprimerno opremo ali sredstva, izdelke preveč obremenil itn. Odgovornost dobavitelja je prav tako izključena, če je napaka posledica morebitnih drugih okoliščin, ki niso nastale po krivdi dobavitelja (npr. temelji z napako; neraven teren; kemični, elektrokemični ali električni vplivi itn.).

6) Obveznost odprave stvarnih napak ne velja, če:

- naročnik dobavitelju napake ne javi pisno in nemudoma;

- naročnik ali tretja oseba izvede nestrokovne spremembe ali popravila brez predhodne privolitve s strani dobavitelja; v tem primeru je izključena odgovornost dobavitelja za posledice, ki so nastale zaradi tega;

- se v predmet prodaje vgradijo deli, uporabo katerih dobavitelj ni vnaprej pisno odobril ali

- se je predmet prodaje spremenil na način, ki ga dobavitelj ni vnaprej pisno dovolil ali

- so bili vgrajeni deli tretjih dobaviteljev, ki vplivajo na delovanje predmeta pogodbe;

- naročnik ni upošteval navodil o ravnanju s predmetom prodaje, o vzdrževanju in o negi predmeta prodaje (npr. navodil za uporabo).

 

IX. Kršitev pravic intelektualne lastnine

Če ima uporaba predmeta prodaje za posledico kršitev pravic industrijske lastnine ali avtorskih pravic v Sloveniji, bo dobavitelj na lastne stroške naročniku načeloma zagotovil pravico do nadaljnje uporabe predmeta prodaje ali pa bo predmet prodaje spremenil na način, za katerega se lahko utemeljeno pričakuje, da bo za naročnika sprejemljiv, tako da ne bo prihajalo več do kršitev pravic intelektualne lastnine.

Če tega ni mogoče storiti pod sprejemljivimi gospodarskimi pogoji ali v primernem roku, ima kupec pravico do odstopa od pogodbe. Pod navedenimi pogoji ima tudi dobavitelj pravico do odstopa od pogodbe. Dobavitelj je dolžan poravnati nesporne ali pravnomočne terjatve, ki jih ima imetnik pravic intelektualne lastnine nasproti naročniku zaradi kršitev, ki so posledica uporabe predmeta prodaje, ter zagotoviti naročniku in/ali dobavitelju ustrezno obrambo pred morebitnimi zahtevki tretjih oseb.

 

X. Zastaranje

Dobavitelj ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev od odpreme oziroma prevzema blaga. V primeru dobaviteljeve montaže dobavitelj ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti od zagona oziroma prevzema blaga.

 

XI. Garancija

1) Če dobavitelj vgradi nadomestne dele v okviru garancije, velja garancija za take dele eno leto od vgradnje, pri čemer se garancijski rok ne izteče pred potekom garancijskega obdobja za dobavljeno enoto.

 2) Za škodo, ki ni nastala na samem predmetu dobave, odgovarja dobavitelj – ne glede na pravno podlago – zgolj v primeru:

- naklepa;

- hude malomarnosti družbenikov ali organov ali vodilnih uslužbencev dobavitelja;

- naklepnega posega v življenje, telo ali zdravje.

V primeru krivdne kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti odgovarja dobavitelj tudi za škodo, nastalo zaradi hude malomarnosti nevodilnih uslužbencev. Odgovornost dobavitelja je v vsakem primeru omejena na tipično pogodbeno škodo, ki jo je mogoče ob sklenitvi pogodbe razumno predvideti. Vsakršne nadaljnje zahteve so izključene.

 

XII. Uporaba programske opreme

V kolikor je v obseg dobave vključena tudi programska oprema, se naročniku priznava neizključna pravica do uporabe dobavljene programske opreme vključno z njeno dokumentacijo. Sme se uporabljati na za to določenem predmetu dobave. Uporaba programske opreme na več kot enem sistemu ni dovoljena.

Naročnik sme programsko opremo razmnoževati, predelati, prevesti ali spremeniti iz objektne kode (object code) v izvorno kodo samo v zakonsko določenem obsegu. Naročnik se zavezuje, da ne bo odstranil podatkov v zvezi s proizvajalcem – še posebej označbe avtorskih pravic – ali jih spremenil brez vnaprejšnjega izrecnega dovoljenja dobavitelja.

Vse ostale pravice do programske opreme in dokumentacije, vključno s kopijami, ostanejo pri dobavitelju oz. pri dobavitelju programske opreme.

Podeljevanje podlicenc ni dovoljeno.

 

XIII. Veljavno pravo, pristojno sodišče

1) Za vse pravne odnose med dobaviteljem in naročnikom velja in se uporablja izključno slovensko pravo, pri čemer je uporaba Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blagaizključena

2) Za vse morebitne spore je izključno pristojno stvarno pristojno sodišče po kraju sedeža dobavitelja. Dobavitelj ima tudi pravico, da vloži tožbo pri stvarno pristojnem sodišču po kraju, kjer ima naročnik glavni sedež.

 

Status: 10/2013

REFERENCE

Več

24h SERVIS HOTLINE

Servis za 2G agregate
+49 (0) 180 6 345 345
(9 ct/min, dražje za mob. tel.)

Več

ENERGETSKE IZKAZNICE

Več

VSTOP ZA PARTNERJE

Več

E-NOVICE

Prijavite se na e-novice:

Facebook

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se