Pojdi na glavno vsebino
Povečaj pisavo Ponastavi pisavo Pomanjšaj pisavo    Natisni

Splošni pogoji prodaje in dobave
EKO STAR d.o.o.

I. Veljavnost

Dobaviteljeve ponudbe, sprejemanje naročil in vsa dobava bodo potekali le na osnovi teh "Splošnih pogojev prodaje in dobave". Kupčevi pogoji nakupa se s tem izrecno izključijo in niso zavezujoči za dobavitelja, tudi če to ni izrecno izključeno, ko se oblikuje pogodba. Kateri koli drugi splošni pogoji so veljavni le, če dobavitelj izrecno soglaša, da se strinja s tem, da veljajo kupčevi splošni pogoji.

Pomen uporabljenih izrazov: "dobavitelj" je družba Eko Star d.o.o., "kupec" je stranka, ki naroča blago ali storitev pri družbi Eko Star d.o.o. "Kupec kupca" je stranka, kateri "kupec" proda blago.

"Pogodba" po teh splošnih pogojih je dokument v pisni obliki, sklenjen v obliki ponudbe, predračuna ali drugega dokumenta.

II. Ponudba; oblikovanje pogodbe

1.

Ponudba dobavitelja je predmet spreminjanja in mora biti pisno potrjena s strani kupca, razen če se pogodbeni stranki o tem pisno in izrecno drugače dogovorita. Za sprejeto ponudbo dobavitelja se šteje tudi delno ali celotno plačilo s strani kupca.

Naročila so sprejeta s strani kupca v pisni ali ustni obliki, potrebna pa je dobaviteljeva pisna potrditev.

Vsi dokumenti, ki sodijo k ponudbi, kot so risbe, dizajni ali specifikacije za težo in drugi opisi, so samo približek ter le grob opis in opredelitev izdelkov, ki so predmet dobave. Enako velja za podatke o delovanju in porabi. Ti podatki ne predstavljajo nobenega zagotovila glede lastnosti ali trajnosti blaga, ki je predmet dobave.

Dobavitelj si pridržuje pravico do spremembe mer in teže predmetov, dokler niso dostavljeni.

2.

Dobavitelj obdrži pravico nad lastništvom za avtorske pravice za vse risbe, dizajne, izračune in druge dokumente, vključno z brošurami in katalogi. Vsaka njihova uporaba, ki ni opisana v tej pogodbi ali kakršno koli razkritje tretji osebi mora dobavitelj izrecno odobriti v pisni obliki.

III. Cene; plačilo

1.

Cene so navedene brez stroškov embalaže, prevoza in zavarovanja, EXW (Incoterms 2000) franco tovarna proizvajalca ali distributerja.

Stroški embalaže se zaračunajo posebej, stroški za prevoz in zavarovanje pa se zaračunajo, ko nastanejo.

2.

Cene temeljijo na dejanskih stroških vse do dobaviteljeve pisne potrditve. Če se ti dejanski stroški povečajo pred datumom dostave zaradi zvišanja davkov, cene surovin, blaga, energije, stroškov prevoza ali plač, lahko dobavitelj ustrezno prilagodi dogovorjeno ceno. Taka povečanja cen kupcu ne dajejo pravice do odstopa od pogodbe.

3.

Če zaradi razlogov s strani kupca dogovorjeni datum dobave nastopi več kot štiri mesece po tem, ko je pogodba nastala, ali če je dobava opravljena kasneje kot po štirih mesecih od datuma, ko je pogodba nastala, je dobavitelj upravičen zaračunati ceno, ki velja na datum, ko je blago dostavljeno.

4.

Dogovorjena cena za dobavo plus zakoniti DDV zapadejo in jih je treba plačati po prejemu računa, brez poseganja v katero koli drugo pogodbo. Plačevanje prodajalcem ali zastopnikom dobavitelja ni dovoljeno, razen če imajo le-ti pisno pooblastilo. Prva naročila bodo obdelana le na podlagi plačila. Če je odprtih več računov, se bo plačilo najprej dodelilo najstarejšim terjatvam in če so se stroški in obresti dvignili, se bodo plačila najprej dodelila za stroške, nato za obresti in nazadnje za glavno storitev in za najstarejše terjatve.

5.

Zadržanje ali pobot kupnine je dovoljen le v primeru nespornih ali pravno zavezujočih terjatev. Kupec lahko uveljavlja svojo pravico do zadržanja samo, če se nasprotni zahtevek nanaša na isto pogodbo.

IV. Neplačila

1.

Če je plačilni rok presežen ali v primeru posledične zamude se bodo zaračunale zakonite obresti.

2.

Če kupec ne plača v roku ali če dobavitelj ugotovi, da se kupčeve okoliščine znatno poslabšajo, kar ogroža njegovo plačilno sposobnost, preostali odprti dolg zapade.

Če se ves preostali dolg ne poplača takoj, kupec izgubi pravico do uporabe blaga, ki je predmet dostave.

Dobavitelj je upravičen bodisi do vrnitve dostavljenih izdelkov, in sicer brez poseganja v pravne zahtevke bodisi do odstopa od pogodbe.

Če take okoliščine postanejo znane po oblikovanju pogodbe, ampak preden se opravi dobava, lahko dobavitelj odkloni dobavo blaga in zahteva, da se plačilo in dostava izvajata vzajemno in istočasno, čeprav sta bili pogodbeni stranki dogovorjeni za upoštevanje drugačnih plačilnih pogojev in rokov.

Druga možnost je, da dobavitelj zahteva jamstvo.

3.

Če kupec ne izpolni svoje plačilne obveznosti tudi po tem, ko dobi obvestilo o primernem roku za plačilo, se lahko dobavitelju vrne blago, ki je predmet dobave ali pa dobavitelj odstopi od pogodbe. V primeru najemnega nakupa lahko dobavitelj odstopi od pogodbe, če kupec zamuja s plačilom, in sicer v skladu s pogoji, ki jih določa zakon.

4.

Če dobavitelj odstopi od pogodbe, je le-ta upravičen tudi do odškodnine zaradi odpovedi ali do povračila vseh stroškov, ki so nastali zaman, če je le kupec dobil obvestilo o ustreznem roku, vendar ni bilo uspeha.

Če je dobavitelj zahteval odškodnino zaradi odstopa, lahko zaračuna 25 % dogovorjene kupnine, brez odbitkov. Dobavitelj sme dokazati in terjati nadaljnje izgube. To velja tudi, če kupec ne izpolnjuje svojih obveznosti glede plačila, pa tudi glede sprejemanja blaga ali če ne izpolnjuje katere koli druge obveznosti za sodelovanje.

5.

Če pride do odstopa od pogodbe s strani kupca pred dobavo blaga, vendar po tem ko je dobavitelj proizvajalcu že naročil in plačal blago, ki je predmet naročila kupca, ima dobavitelj pravico do odškodnine in povračila vseh nastalih stroškov.

Če pride do odstopa od pogodbe po tem, ko je blago dobavljeno, ima dobavitelj pravico do vračila blaga, lahko pa tudi zahteva odškodnino za to, ker je blago pripravil tako, da je na voljo za uporabo. Ta zahtevek se uveljavlja neodvisno od zahtevkov za nadomestilo in povračilo stroškov, ki so nastali zaman.

6.

Vse te določbe veljajo tudi v primeru neposredne dostave končnemu kupcu (fizični osebi) na željo kupca, ki je pogodbena stranka. Uporabljajo se izključno naši pogoji prodaje in dostave.  Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. Roki dobave na zahtevo.

V. Rok dobave

Rok dobave pogodbeni stranki dogovorita posebej. Dobavni rok začne teči na dan, ko je bila poslana potrditev naročila in prejeto plačilo. Šteje se, da je naročilo izpolnjeno, če je blago zapustilo tovarno ali skladišče. Dobavni rok se ustrezno podaljša v primeru višje sile, na katere dobavitelj nima upliva. Zlasti dejavnosti sindikatov, stavk, v primeru nepredvidenih okoliščin zunaj nadzora dobavitelja, kot so motnje v poslovanju proizvajalca, pomanjkanje surovin ali prometnih motenj itd., pod pogojem, da se lahko dokaže, da imajo ti dogodki velik vpliv na proizvodnjo in dobavo blaga, ki ga je potrebno dostaviti. To velja tudi, če dogodki vplivajo na poddobavitelje ali podizvajalce. Zgoraj omenjene okoliščine se ne pripišejo dobavitelju. Skladno z dobavnim rokom se zahteva kupčevo spoštovanje pogodbenih pogojev, obdobje dobave in datum dobave pa se ustrezno prestavita.

VI. Dostava

O dostavi blaga se pogodbeni stranki dogovorita posebej. Vse pošiljke morajo biti dostavljene v skladu po najboljši presoji dobavitelja in na kupčeve stroške. Dobavitelj si pridržuje pravico do izbire načina dostave in na dobaviteljev način dostave se ni mogoče pritožiti.

VII. Dostava v tujino

Dostava v tujino je predmet dodatnih splošnih pogojev izvoza in drugih posebnih sporazumov. Prav tako je dogovorjeno, da se uporabljajo Incoterms 2000, na katere se lahko sklicuje dobavitelj.

VIII. Prenos tveganja; sprejetje

Tveganje se prenese na kupca po predaji blaga prevozniku, in sicer ne glede na to, ali je prevoznika naročil dobavitelj ali kupec. To velja tudi v primeru delnih dobav ali če mora dobavitelj opraviti še druge storitve, in to ne vpliva na kateri koli drugi sporazum.

V primeru zamude dostave, ki poteka prek železnice ali drugače po presoji dobavitelja, ki jo povzročijo okoliščine, povezane s kupcem, je tveganje preneseno na kupca z datumom, ko je bilo blago pripravljeno za odvoz; dobavitelj pa mora sprejeti kakršno koli zavarovanje, ki ga zahteva kupec, in sicer na stroške kupca. Kupec mora sprejeti dobavljeno blago, tudi če ima blago manjše napake, in sicer brez poseganja v pravice iz klavzule IX o garanciji. Delne dobave so dovoljene do meje, ki je razumna za kupca.

IX. Garancija

Če ima dobavljeno blago napake, se lahko blago popravi ali zamenja za blago brez napake, in sicer na podlagi presoje, ki jo dobavitelj pridobi od proizvajalca.

Od neposrednih stroškov, ki nastanejo zaradi popravila ali zamenjave blaga, nosi stroške zamenjanih delov dobavitelj - pod pogojem, da se pritožba izkaze za utemeljeno.

Kupec nosi vse stroške razstavljanja, sestavljanja, prevoza, pakiranja itd.

Vsaka nadaljnja garancija dobavitelja, ki jo daje v okviru dobave, ne predstavlja garancije za blago, ki jo izdaja proizvajalec za brezhibno delovanje blaga.

Dobavitelj v nobenem primeru ne prevzema garancije za blago. Garancijo nosi izključno proizvajalec. Dobavitelj na željo kupca zagotovi certifikate ter garancijske in druge pogoje proizvajalca.

X. Rok zastaranja

Zahtevki za napake niso več mogoči po treh dneh od dostave blaga. Zahtevki za uveljavljanje garancije pa veljajo skladno z garancijsko dobo proizvoda, določena s strani proizvajalca.

XI. Odškodninska odgovornost

1.

Dobavitelj je odškodninsko odgovoren v skladu z zakonom, če stranka vloži pritožbo zaradi goljufije ali večje malomarnosti, pa tudi goljufijo ali večjo malomarnost njegovih predstavnikov ali uslužbencev.

Če dobavitelj ni obtožen namerne kršitve pogodbe, se odškodninska odgovornost omeji na tipično in predvidljivo škodo.

2.

Če je dobavitelj materialno kršil določila pogodbe, je za to zakonsko odgovoren. V takem primeru se odškodninska odgovornost omeji na tipično in predvidljivo škodo.

3.

Odgovornost je izključena razen za zgoraj omenjene primere.

XII. Pridržek lastninske pravice

1.

Dobavitelj obdrži lastninske pravice nad blagom do prejema vseh plačil po pogodbi. Kupec mora ravnati z blagom previdno in še zlasti ga mora na svoje stroške zavarovati predvsem pred ognjem, vodo ali krajo tako, da mu je lahko povrnjena nadomestna vrednost. Vsa vzdrževalna dela in pregledovanje mora izvesti kupec na svoje stroške, in sicer nemudoma in vestno.

2.

Kupec mora poročati dobavitelju takoj in pisni obliki, če je bilo blago odvzeto, zaplenjeno ali imajo do njega dostop tretje osebe  Če je kupec kršil to določbo, je dobavitelju ustrezno odgovoren za izgubo.

3.

Preoblikovanje ali sprememba blaga s strani kupca vedno spremlja dobavitelj. Če se blago spremeni z dodajanjem drugih predmetov, ki ne pripadajo dobavitelju, si slednji deli skupno lastništvo novega izdelka do vrednosti lastne terjatve na predmete na dan preoblikovanja predmetov. Pridržek lastninske pravice še vnaprej velja za vse izdelke, ki se ustvarijo s predelavo. Kupec lahko ponovno proda blago, ki je predmet pridržka lastninske pravice tekom svojega poslovanja. Kupec lahko ponovno proda blago, ki je predmet lastninskega pridržka s strani dobavitelja, ne glede na to, ali se omenjeno blago ponovno proda v spremenjeni ali nespremenjeni obliki.

4.

Če je dostavljeno blago neločljivo povezano z drugimi predmeti, ki ne pripadajo dobavitelju, ima slednji skupno lastništvo novega izdelka do vrednosti njegovega prodajnega predmeta na dan preoblikovanja predmetov. Če so predmeti spremenjeni na tak način, da je predmet kupca glavni del predmeta, potem mora kupec na dobavitelja prenesti sorazmeren delež skupnega lastništva in tako je kupec izključni ali delni lastnik blaga.

5.

Če so dobavljeno blago ali predmeti shranjeni, zavrženi, spremenjeni posredno ali spremenjeni v prostoru, ki pripada tretji osebi, tako da postanejo materialna lastnina tretje osebe, kupčeve terjatve namesto teh izdelkov do stranke ali tretje osebe preidejo na dobavitelja kot jamstvo, in sicer brez da bi slednji podal posebno obvestilo o odstopu.

XIII. Razno

1.

Če se ugotovi, da je del tega sporazuma neizvršljiv, preostala določila ostanejo veljavna. Neizvršljiva določba se nadomesti z določbo, ki najbolje odseva gospodarske namene obeh pogodbenih strank.

2.

Kraj izpolnitve in kraj pristojnosti je kraj, v katerem ima dobavitelj svoj sedež. Dobavitelj lahko po želji vloži tožbo v kraju, kjer ima kupec registriran sedež podjetja.

Vsi sporazumi med dobaviteljem in kupcem morajo biti v pisni obliki. Prav tako morajo biti v pisni obliki morebitne spremembe ali dodatki, ki nastanejo pred ali po oblikovanju tega sporazuma.

3.

Pisna oblika je potrebna tudi za kakršno koli črtanje delov teh določb v pisni obliki.

4.

V vseh pravnih razmerjih, povezanih s tem sporazumom, se uporablja slovensko materialno pravo. S tem se izključuje Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG).

Veljavnost 1.1.2011

Eko Star d.o.o.

REFERENCE

Več

24h SERVIS HOTLINE

Servis za 2G agregate
+49 (0) 180 6 345 345
(9 ct/min, dražje za mob. tel.)

Več

ENERGETSKE IZKAZNICE

Več

VSTOP ZA PARTNERJE

Več

E-NOVICE

Prijavite se na e-novice:

Facebook

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se